کفسابی در اریاشهر یکی از حساس ترین پروژه های اجرایی تیم کاری ما در قالب مجموعه پروژه های کفسابی سال ۹۵ است که زمان و نیروی انسانی قابل توجهی را نیاز داشت.
در پروژه کفسابی در اریاشهر از سه دستگاه کفسابی و پنج نیروی کار استفاده شد و ابعاد این پروژه در حدود چهار هزار متر براورد شد و در پایان کار کف سابی از سیناکس و لقمه سنگ فرانکفورتی استفاده شد.
نکته قابل توجه کفسابی اریاشهر جنس سنگی بود که در کف ساختمان استفاده شده بود، در این پروژه کف سابی از سه سنگ گرانیت ، مرمریت و دهبید در سنگ فرش استفاده شده بود.